VERKSAMHETSPOLICY

Tranås Taxi HB ska tillhandahålla person- samt godstransporter.
Vi vet att vår verksamhet har en stor del i miljöpåverkan, speciellt koldioxidutsläppen,
som bidrar till växthuseffekten. För att bidra till en mindre miljöpåverkan vill vi
påverka det vi kan.
• Vi strävar efter att minimera och förebygga föroreningar genom ett aktivt
arbete med våra miljöaspekter och mål.
• Vi klargör och förmedlar våra intressenters krav till våra förare och
underleverantörer och informerar kontinuerligt om förändringar av dessa.
• Vi arbetar för att effektivisera våra transporter genom olika teknik- och
logistiksystem för att minska miljöpåverkan.
• Hålla oss uppdaterade om, samt följa de lagar och förordningar som berör
oss.
• Leverera transporter med förväntad kvalitet i rätt tid.
• Vi ska lära oss av våra erfarenheter och bedriva vårt miljöarbete genom
ständiga förbättringar. Detta sker genom att samtliga medarbetare får
miljöutbildning och därigenom ökad kunskap och miljömedvetenhet. Alla
anställda i verksamheten ska stimuleras att väga in miljöaspekterna i sina
vardagliga arbetsuppgifter.
• Sträva efter säker arbetsmiljö som även är trevlig och utvecklande för de
anställda samt ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och
medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor.
• Alla medarbetare ska känna till vår verksamhetspolicy och aktivt arbeta för att
den uppfylls. 
______________________
Håkan Palm, Styrelseordförande
Tranås 2022-02-03