Verksamhetspolicy

Tranås Taxi HB ska tillhandahålla person- samt godstransporter.
Vi vet att vår verksamhet har en stor del i miljöpåverkan, speciellt koldioxidutsläppen, som bidrar till växthuseffekten. För att bidra till en mindre miljöpåverkan vill vi påverka det vi kan.

  • Vi strävar efter att minimera och förebygga föroreningar genom ett aktivt arbete med våra miljöaspekter och mål.
  • Vi klargör och förmedlar våra intressenters krav till våra förare och
    underleverantörer och informerar kontinuerligt om förändringar av dessa.
  • Vi arbetar för att effektivisera våra transporter genom olika teknik- och logistiksystem för att minska miljöpåverkan.
  • Hålla oss uppdaterade om, samt följa de lagar och förordningar som berör oss.
  • Leverera transporter med förväntad kvalitet i rätt tid.
  • Vi ska lära oss av våra erfarenheter och bedriva vårt miljöarbete genom ständiga förbättringar. Detta sker genom att samtliga medarbetare får miljöutbildning och därigenom ökad kunskap och miljömedvetenhet. Alla anställda i verksamheten ska stimuleras att väga in miljöaspekterna i sina vardagliga arbetsuppgifter.
  • Sträva efter säker arbetsmiljö som även är trevlig och utvecklande för de anställda samt ta tillvara och utveckla medarbetarnas engagemang och medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor.
  • Alla medarbetare ska känna till vår verksamhetspolicy och aktivt arbeta för att den uppfylls. 

Håkan Palm, Styrelseordförande
Tranås 2022-02-03